základní všeobecné podmínky

POJMY

  • Uživatel“ je každý kdo využívá počítač nebo jiné zařízení k připojení do sítě Bishboun.net.
  • Správce“ je pověřená osoba v síti Bishboun.net, která zajišťuje chod sítě, obsluhu a technický dohled.
  • „Identifikační údaje“ jsou například MAC adresa, IP adresa, hesla, Variabilní symbol, apod.
  • Služba“ je poskytnutí přístupu k internetu a další dohodnuté související práce.

 

Maximální rychlost

je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variací způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné variaci a jejich fyzikálních příčinách musí být uvedená v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s) Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vzchází ze standartu ITU-T Y.1564.

 

Minimální rychlost

je nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30% hodnoty inzerované rychlosti v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo MB/s).

 

Běžně dostupná rychlost

je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo MB/s).

 

Inzerovaná rychlost

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve svých obchodních sděleních, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo MB/s).

Velká trvající a velká pravidelně se opakující odchylka od běžně dostupné rychlosti Za detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než než 70 minut .

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Měření rychlosti musí být provedeno podle uvedeného návodu ČTÚ.

Článek 1:

IDENTIFIKACE UŽIVATELE

a) Osobní registrační údaje uživatele zpracovává správce sítě a jeho povinností je tato data uchovávat v tajnosti dle zákona o ochraně osobních údajů č 101/2000 Sb. 

b) Každý uživatel je povinen sdělit správci sítě při registraci do fakturačního systému jméno a příjmení, adresu popřípadě email a telefonní číslo pro potřebu fakturace. Bez těchto informací nelze uživatele připojit do sítě.

c) Každý uživatel uchovává v tajnosti své přístupové údaje do sítě (MAC adresa, IP adresa, hesla, apod.). Správce nenese žádnou odpovědnost za vyzrazení těchto údajů a s tím spojené poškození služby uživateli.

d) Pro komunikaci se správcem sítě uživatel používá své jedinečné identifikační údaje v síti a své pravé jméno.

e) Při opětovném připojení se mohou identifikační údaje do sítě změnit.

Článek 2:

PŘIPOJENÍ UŽIVATELE

a) O způsobu a možnosti samotného připojení rozhoduje správce sítě. Rozhodnutí o připojení uživatele je v závislosti na kvalitě poskytovaných služeb i jiným uživatelům sítě. Toto rozhodnutí správce musí možný budoucí uživatel plně respektovat.

b) Uživatel plně odpovídá za zařízení, kterým se do sítě připojuje, zejména o shodu s požadavky ČTÚ (nutný doklad). Zařízení musí být schváleno správcem sítě.

c) Fyzickou instalaci (montáž klientského zařízení), technické i programové vybavení si zajišťuje uživatel sám vlastními silami a na vlastní náklad. Pokud uživatel tuto možnost nemá, může správce sítě tuto instalaci provést dohodou. V případě složitější instalace, kterou lze zajišťovat i třetím subjektem musí uživatel tuto instalaci bez odkladu dané osobě či firmě uhradit dle vystaveného dokladu k úhradě.

d) Uživatel nesmí používat jiné identifikační údaje nežli ty uvedené v registraci a přidělené správcem sítě. Pokud dojde ke změně těchto údajů, musí je bezodkladně uživatel nahlásit správci sítě. Pokud uživatel chce poskytnout jakoukoliv službu ze svého zařízení (např. server) smí tak učinit pouze po dohodě se správcem sítě.

e) Zaplacením dohodnuté částky, za dané období, na účet poskytovatele se rozumí, že uživatel plně souhlasí s obsahem těchto podmínek. V opačném případě není možné uživateli povolit využívání služeb.  

f) Každý uživatel bere na vědomí , že síť Bishboun.net provozovatel Vojtěch Janoušek neuzavírá smlouvy o připojení a že tato služba funguje na systému předplatného. Tímto způsobem může uživatel volně službu ukončit, přerušit nebo opětovně zahájit.

Článek 3:

POVINNOSTI UŽIVATELE

a) Nikdo nesmí při využívání služeb sítě porušovat soukromí ostatních uživatelů, zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto soubory výslovně určeny ke sdílení.  Dále číst cizí poštu, sledovat práci na internetu, nebo navádět k takové činnosti, která by mohla porušovat soukromí ostatních uživatelů a nebo by toto bylo proti jejich vůli!

b) Nikdo nesmí při práci a svým chováním v síti porušovat právo a zákony České republiky, nebo svým chováním navádět k takové činnosti. Toto se týká zejména autorského zákonu a předpisů s ním souvisejících (downloading a sdilení děl na které uživatel nemá autorská práva, šíření dětské pornografie apod.)

c) Za koncové stanice v majetku uživatele odpovídá sám uživatel. Za data na veřejně přístupných serverech odpovídá uživatel, který je tam uložil. Chování uživatele nesmí porušovat všeobecně uznávané „dobré mravy“.

d) Uživateli je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým a programovým vybavením, které není ve správě či majetku uživatele.

e) Uživatel je povinen využívat služby výhradně pro svou osobní potřebu. Jakékoliv další šíření třetím stranám se uživatel vystavuje postihu udělení pokuty od správce sítě ve výši 20 000,-Kč za  každé takovéto porušení.

f) Každý uživatel je povinen se při práci v síti Bishboun.net chovat tak, aby zbytečně nezatěžoval provoz sítě a nenarušoval tím kapacitu ostatním uživatelům. Pro tyto případy nadměrného stahování je uživateli doporučeno využívat noční provoz od 23:00 do 8:00. 

g) Každý uživatel je povinen při práci v síti, na internetu a s emailem pracovat tak, aby maximálně zamezil šíření počítačových virů, dodržoval bezpečná pravidla pro čtení emailové pošty. Výslovně zakázáno je využívání sítě pro rozesílání nevyžádané pošty (SPAM).

h) Bezprostřední problémy s využitím služeb, vyplívající s připojením k síti Bishboun.net ohlašuje uživatel správci. Před ohlášením poruchy je uživatel povinen ověřit vlastními silami, zda-li závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, popřípadě se pokusit podle pokynů správce o odstranění závady vlastními silami. Provozovatel či správce neručí za sníženou kvalitu připojení vlivem vadného či nevhodného koncového zařízení na straně uživatele nebo vlivem aplikací, které výrazně snižují kvalitu služeb na daném koncovém zařízen uživatele.

ch) Uživatel je povinen platit za využívání služeb sítě podle pokynů v bodě Platba za služby.

i) Uživatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a jejich možné budoucí změny pokud chce být připojen v síti Bishboun.net.

j) V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě Bishboun.net (umístěním zařízení na objektu, přívod 230V nonstop, apod.) musí v případě nutnosti po domluvě umožnit přístup k zařízení v majetku sítě Bishboun.net v co možná nejkratším termínu do 24hodin.

k) V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě Bishboun.net, má uživatel povinnost při plánované změně vlastníka dané nemovitosti tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě. Dále bude postupováno dle zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.

l) V případě, že uživatel splácí přijímací zařízení po dobu dohodnutého závazku, uzavírá se smlouva na dobu určitou a to po dobu trvání tohoto závazku. V případě nedodržení  doby tohoto závazku je zákazník povinen uhradit zbytek dohodnuté ceny příjmového zařízení bez zbytečného odkladu nebo zařízení vrátit poskytovateli bez nároku na vrácení již zaplacené ceny za toto zařízení. Po zaplacení celkové částky za zařízení se zařízení stává majetkem uživatele.

Článek 4:

POVINNOSTI SPRÁVCE

a) Správce sítě upozorňuje o změnách těchto podmínek a cen výhradně na svých webových stránkách www.bishboun.net .

b) Při upozorňování na poruchy či odstávky může správce sítě kontaktovat uživatele například emailem, telefonicky nebo jinou formou.

c) Povinnost správce je udržovat chod sítě. V nutných případech oprav či údržby může správce na dobu nezbytně nutnou pro  tuto činnost odstavit provoz sítě bez předchozího oznámení uživateli. Správce sítě pro pravidelnou údržbu většinou využívá dobu se sníženým provozem sítě.

d) Správce sítě neodpovídá za proměnnou  kvalitu služeb vlivem počasí nebo jiných vlivů a vlastností zařízení, které mohou zhoršit kvalitu služeb.

e) V případě závažného nebo soustavného porušování těchto  základních podmínek může být uživateli omezen či zrušen přístup jak do lokální sítě, tak do internetu bez jakékoliv náhrady.

f) Správcem je výslovně zakázáno porušovat autorský zákon 121/2000 Sb. a zákony České republiky, zejména sdílení, kopírování či stahování děl, na které uživatel nemá vlastní autorská práva! V případě porušení může správce na žádost Policie ČR poskytnout osobní, identifikační, provozní a lokalizační údaje o uživateli správním orgánům a Policii ČR.

g) Správce sítě udržuje dle zákonné povinnosti seznam uživatelů a jejich osobní a identifikační údaje pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Článek 5:

PRÁVA SPRÁVCE

a) Správce má právo odstavit službu uživateli, který neuhradil dohodnutou částku za poskytnuté služby.

b) Správce má právo ukončit poskytování služeb ze závažných důvodů, které mají na provoz sítě zásadní vliv. Již zaplacená cena za neuskutečněné období propadá ve prospěch provozovatele sítě. Uživatel nemá nárok na náhradu škody z jakýkoliv důvodů.

c) Správce má právo poskytnout osobní a identifikační údaje na žádost Policie ČR a správních orgánů. 

d) Správce má právo v případě závažného nebo soustavného porušování těchto  základních podmínek uživateli omezit či zrušit přístup jak do lokální sítě, tak do internetu bez jakékoliv náhrady.

e) Správce má právo jako jediný zjišťovat či měnit identifikační údaje uživatele a udržuje tím dle zákonné povinnosti seznam uživatelů a jejich osobní a identifikační údaje pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

f) V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě (umístěním zařízení na objektu, přívod 230V nonstop) má správce právo provádět na zařízení nutné opravy či změny po dohodě s uživatelem do 24 hodin.

g) Správce neodpovídá za zhoršení kvality služby z důvodů, které nemůže ovlivnit.
8. h) V případě, že uživatel neposkytne součinnost s opravou nebo úpravou technického zařízení má správce právo nevracet uživateli poměrnou část ceny již zaplacené.

ch) V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě a neumožní záměrně součinnost s opravou nebo úpravou technického zařízení, má správce právo na náhradu škody v poměrné výši ceny, kterou správce musí vrátit ostatním uživatelům závislých na daném zařízení, které správce nemohl opravit nebo upravit vlivem záměrnému neumožnění přístupu k zařízení.

i) Správce má právo využít zákonných prostředků na zřízení věcného břemene na objektu kde je umístěno průběžné technické zařízení (Access point).

Článek 6:

PRÁVA UŽIVATELE

a) Uživatel má právo na odstranění technických problémů vzniklých na straně sítě Bishboun.net. Tento nárok uplatňuje u správce sítě. Technická řešení jsou v kompetenci správce sítě.

b) Uživatel má právo ukončit využívání služeb ke konci kalendářního měsíce. Výpověď z poskytování služeb oznámí správci emailem nebo písemně na adresu poskytovatele.

c) Uživatel má právo jednorázově před prvotním připojením na dobu dle dohody bezplatné odzkoušet služby sítě Bishboun.net. Podmínkou tohoto práva je složení vratné kauce 2500,-Kč za zapůjčené klientské zařízení. Tato kauce je po odzkoušení uživatelem a vrácení klientského zařízení bez závad vrácena uživateli. V případě, že uživatel poškodí zapůjčené klientské zařízení, kauce nebude uživateli vrácena.

d) Uživatel má právo při samostatné dlouhodobé odstávce či poruše delší nežli 5 pracovních dní požadovat poměrnou slevu z ceny služby za dané fakturované období. Tuto skutečnost musí nahlásit písemně na mail bishboun@seznam.cz či adresu poskytovatele uvedené na www.bishboun.net. Sleva bude uživateli vrácena v hotovosti nebo na jeho bankovní účet do 30 kalendářních dní.

e) V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě (umístěním zařízení na objektu, přívod 230V nonstop, apod.) má uživatel právo na využívání služeb sítě Bishboun.net zdarma.

 f) Uživatel má právo služby sítě vypovědět ke konci kalendářního měsíce na vlastní žádost. Podmínkou tohoto je mít uhrazené již vystavené faktury. Pokud uživatel  uhradil i další období  a vypověděl služby dříve, přeplatek za toto období propadá ve prospěch sítě.

Článek 7:

REGISTRACE

a) Poskytování služeb je aktivní od registrace uživatele a trvá až do potvrzení výpovědi z poskytování služeb správcem sítě.

b) Fakturované období vždy začíná 1. dnem následujícího měsíce. Při zahájení poskytování služeb v průběhu měsíce se první měsíc účtuje dle dohody se správcem sítě.

c) Výpověď z poskytování služeb je nutno oznámit písemnou formou emailem nebo doporučeně na  adresu poskytovatele uvedené na www.bishboun.net v kontaktech.

d) Změna tarifu je možná vždy od prvního dne v měsíci. Změnu tarifu je nutné dohodnout se správcem sítě.

Článek 8:

PLATBA ZA SLUŽBY

a) Uživatel je povinen platit za poskytování služeb sítě předem nejpozději jeden den před fakturovaným obdobím na účet poskytovatele 188035474 / 0300 pod variabilním symbolem. Dohodnutá cena je cena určená  uvedeným tarifem. Pokud nebude uhrazena celá částka dohodnuté ceny, správce má právo odstavit službu za dané období. Úhradou služeb se považuje připsání dohodnuté částky na účet poskytovatele.

b) Aktivace služeb a doplňkové služby jako je práce u uživatele, montáž apod. je uživatel povinen uhradit v hotovosti bez zbytečného odkladu při provedení doplňkové služby.

c) Při výpovědi ze služeb je povinnost uživatele uhradit již vystavené doklady dle jejich uvedené splatnosti.

Článek 9:

REKLAMACE

a) Každý uživatel má právo podat reklamaci k poskytování služby.

b) Reklamace musí být podána prokazatelným způsoben (nejlépe emailem na bishboun@seznam.cz). Lze využít i telefonní  číslo (denně od 8:00 do 20:00)     nebo adresu uvedenou v kontaktech na stránkách www.bishboun.net.

c) Pro využití co možná nejrychlejšího  odbavení  reklamace uživatel využívá kontaktu dle jeho možností a uvážení.

d) Reklamace technického směru uživatel nahlásí bez zbytečného odkladu, abych mohl správce sítě reagovat na možné problému co nejdříve.

e) Ostatní reklamace jako je problém s fakturací , reklamace technického vybavení  apod. vyřeší správce do 30 kalendářních dnů nejde-li o složitější záležitost. Pokud se vyskytne při řešení reklamace neočekávaná skutečnost, kterou nemohl správce ovlivnit, má právo správce sítě reklamaci prodloužit až na 90 dní a toto prodloužení oznámí uživateli včetně důvodu zpoždění řešení jeho reklamace.

f) Uživatel má právo podat reklamaci v případě velké trvající odchylky a velké opakující se odchylky.

Článek 10:

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů zpracovává tyto údaje žadatele (jméno, příjmení, titul,adresu služby, státní příslušnost) za účelem plnění registrace o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Tyto údaje správce nikam nepředává.  Osobní údaje se zpracovávají  po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.  Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem nebo telefonicky. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Platnost podmínek od 19.5.2021

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Bishbounnet_registrace.
CTU_rozhrani